Nieuwsbrief mei: AVG

By Redactie Algemeen No Comments on Nieuwsbrief mei: AVG

Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2018, welke vooral gericht is om u te informeren over de nieuwe privacy wetgeving, welke op 25 mei van kracht gaat. Deze wet heeft gevolgen voor elke sportvereniging, bedrijf en overheidsinstantie.

De website die hierover veel informatie verschaft en welke wij ook gebruiken als handleiding voor de opslag van persoonsgegevens is:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving .

Eén van de zaken vernoemd in deze wetgeving is het in kennisstellen van welke gegevens wij over u bewaren en waarom. Daarnaast rust bij ons de verantwoording om deze veilig te bewaren, niet aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming en na beëindinging van uw lidmaatschap, deze voor een beperkte periode te bewaren en daarna te vernietigen (dan wel verwijderen).

Wat bewaart Toukon Ryu aan gegevens:

Uw naam, adres en woonplaats gegevens, alsmede email adres en telefoonnummer zijn basisgegevens die wij bewaren, meestal ook uw bankgegevens als u ons gemachtigd heeft om periodiek de contributie af te schrijven. Daarnaast worden ook behaalde graduaties en het bondsnummer van de JBN opgeslagen. Deze laatste 2 gegevens met doel om de vorderingen bij te houden via het programma dat de JudoBondNederland ter beschikking heeft gesteld, specifiek voor dit genoemde doel. Dit kunnen we alleen doen als u lid bent van de JBN. Overigens is de JBN weer verplicht om haar leden op de hoogte te stellen van de gegevens welke zij bewaart conform de privacywet.

Wat doet Toukon Ryu met foto’s:

Foto’s die worden gemaakt tijdens trainingen of examens worden uitsluitend voor “promotie van Toukon Ryu” doeleinden gepubliceerd op de sociale media. Conform de nieuwe wet dient u specifiek toestemming te geven om beeldmateriaal van u voor dit doel te gebruiken. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier meegezonden met deze nieuwsbrief.  Indien u niet wenst dat u in beeld komt op sociale media en dergelijke, is het verstandig dit nog eens extra per email te benadrukken en uiteraard het formulier voor toestemming NIET in te vullen. Ouders/voogd/verzorgers van jeugd dienen het toestemmingsformulier ter goedkeuring mede te ondertekenen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard na opzegging lidmaatschap:

Zoals te lezen valt op de website is 2 jaar als bewaartermijn een gangbare tijd. Ook Toukon Ryu zal zich hieraan houden, tenzij u aangeeft dat uw gegevens voor bijvoorbeeld reünie of jubileum doeleinden langer bewaard mogen blijven.

Osu.

13087085_2010781455708794_492209298055796138_o

  • Share: